Arm Results (Female | 12 weeks)
Full Body Transformation (Female | 32 weeks)
Full Body Transformation (Female | 24 weeks)
Leg Results (Female | 12 weeks)
Full Body Transformation (Female | 16 weeks)
Cellulite Reduction (Female | 14 weeks)
Full Body Transformation (Female | 52 weeks)
Full Body Transformation (Female | 32 weeks)
Full Body Transformation (Female | 24 weeks)
Full Body Transformation (Female/Male | 40 weeks)